2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması

0
1814
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması 2017’’ Altinnota Toren 2017 2018 ALTIN NOTA’DA ÖDÜL GECESİ
ALTIN NOTA’DA ÖDÜL GECESİ-Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması 2017’’ Altinnota Toren 2017 2018

Antalya Büyükşehir Belediyesi “2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması 2017’’

Şartnamesi Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

Antalya Büyükşehir Başkanlığı desteği ile “2.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması – 2017’’adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.
Yarışma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından imzalanan protokol hükümlerinde uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Yarışma Şartnamesinde, diğer evrak ve yazışmalar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kısaca Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak adlandırılacaktır.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması – 2017 ’’adı verilen yarışma, şartnamede, yazışmalarda, taahhütnamelerde
kısaca, “Antalya Büyükşehir Belediyesi 2.Altın Nota TSM Beste (Şarkı) Yarışması – 2017”olarak adlandırılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM KONU

Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamenin Üçüncü Bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı beste yarışması düzenlemektir.

AMAÇ

TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı’nı geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.
Bu nedenle; aşağıda isimleri belirtilen Türk Sanat Müziği Beste Yarışmalarında toplamda 3 (üç) veya daha fazla sayıda ödül kazanmış BESTEKÂRLAR BUYARIŞMAYA KATILAMAZLAR.
İşbu yarışmalarda ödüle lâyık görülenlerin isimleri tertip komitemizce tespit edilmiştir.
Finale kalan eser zarfları açıldığında şartnameye aykırı olarak eser gönderilmişse DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

YARIŞMALAR (ALFABETİK DİZİN)

 1. Akçay Beste Yarışmaları
 2. Adana Büyükşehir Belediyesi 80.Yıl T.S.M. Beste Yarışması-2003
 3. Amasya Altın Elma Beste Yarışmaları
 4. Antalya 1.Altın Nota Beste Yarışması-2016
 5. Avni Anıl Beste Yarışması-2008
 6. Bursa (Erdinç Çelikkol Anısına) Beste Yarışması-2003
 7. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Beste Yarışması-2006
 8. İzmir / Konak Belediyesi Avni Anıl Beste Yarışması-2007
 9. Kadıköy Beste Yarışmaları
 10. Manisa Altın Lâle Beste Yarışması-2012
 11. Safi-Saruhan Beste Yarışması-2006
 12. Samsun Beste Yarışması-2009
 13. Üsküdar Belediyesi Üsküdar Konulu Beste Yarışması-2008
 14. Van Konulu Beste Yarışması-2012
 15. Yozgat Sürmeli Beste Yarışması-2009

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1) Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir.
2) Antalya Belediyesi Yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile
ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması 2017’’ Altinnota Toren 2017 2018
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması 2017’’ Altinnota Toren 2017 2018

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1) Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne ve TRT Mevzuatı’na aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.

2) Yarışmaya gönderilecek eserler:

 • Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin Bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
 • Türk Sanat Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.

3) Gönderilen eserler;

 • Şarkı formunda 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır (Bu usullerin

hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dâhildir). Güncel

makamlarda bestelenmiş olmalıdır.

 • Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
 • Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)
 • Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli /

görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her

türlü konserlerde)

 • Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.
 • Tek sesli olarak bestelenmelidir.
 • Süre olarak 5 dakikayı geçmemelidir.

  Bestecilik Mesleği Nedir. Besteciler Ne İş Yapar, Bestecilik Kompozisyon Mesleği Özellikleri Hakkında Bilgiler Kimdir, Kompozisyon Müzik Hakkında Bilgiler
  Bestecilik Mesleği Nedir. Besteciler Ne İş Yapar, Bestecilik Kompozisyon Mesleği Özellikleri Hakkında Bilgiler Kimdir, Kompozisyon Müzik Hakkında Bilgiler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ESERLERİN TESLİMİ

Besteciler, 16 Ocak 2017 / Pazartesi akşamına kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen

diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı BÜYÜK zarf

içinde

“ Antalya Büyükşehir Belediyesi Altın Nota TSM Beste (Şarkı) Yarışması – 2017’’ Bürosu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı / Sakıp Sabancı

Sakıp Sabancı Bulvarı Kültür Merkezi Parkı İçi Meltem- Muratpaşa/ANTALYA adresine;

posta-kargo ile göndermiş ya da elden ve makbuz karşılığı teslim etmiş olacaklardır.

Postadaki gecikmeler için Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile

müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil,

Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 1. Besteciler yarışmaya, en fazla 5 eserle katılabilirler.
 2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin

kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi

takdirde, eser / eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

 1. Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı

birer rumuz kullanacaklardır (Örnek; ”7NOTA6”, ”2KALP1” vb. gibi) (Lütfen bu örnekleri

kullanmayınız.)

 1. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz

kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

 1. Besteciler, biri küçük ‘Kimlik Zarfı; diğeri büyük ‘Evrak Zarfı; olmak üzere 2 adet zarfı

yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta

işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3. en büyük dış zarf kullanılacak,

üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.

 1. Besteciler, BÜYÜK ZARF içinde:
 2. 7 nüsha nota (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret vb. olmayacaktır.)
 3. 7 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kâğıdına

yazılacak, söz yazarının adı dâhil, hiçbir bilgi, işaret vb.olmayacaktır.)

 1. Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI

bulunduracaklardır.

ALTINCI BÖLÜM SEÇİCİ KURULLAR

JÜRİ ÜYELERİNDE ARANILACAK ŞARTLAR

 • TRT Türk Sanat Müziği Repertuarında eseri bulunmayan Jüri Üyeliği yapamaz.
 • 5 kişi bestekâr, bir kişi (şair) söz denetimi üyesi olarak JÜRİ’ de yer alırlar.
 • Final Jürisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın MENDERES TÜREL

Onursal Başkan olarak yer alırlar.

ELEME KURULU:

Birinci aşamada görev yapacak olan Eleme Kurulu, 5 (beş) üyeden oluşur. Kurul,

yarışmaya teslim edilen tüm eserleri nota ve söz üzerinden değerlendirerek, finalde

yarışacak en çok 10 (ON) eseri Yarışma Düzenleme Kurulu’na teslim eder.

 1. a) Eleme Kurulu üye tam sayısı ile çalışma yapar.
 2. b) Eleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve yukarıda 1.maddede belirtilen

(müzik yönünden yayınlanabilir kararı verilen) eserleri, Yarışma Düzenleme Kurulu’na

teslim eder. c) Eleme Kurulu, yarışmalara katılan eserleri, ödül ve mansiyona değer bulup

bulmamakta serbesttir.

Beste Besteleme Nedir Besteci Bestekar Güfte Nedir Yeni Türkü Marş Enstrümantal Eserleri. Bestekar 2017 1
Beste Besteleme Nedir ?Besteci Bestekar Güfte Ne Demek Yeni Türkü Marş Enstrümantal Eserleri. Bestekar 2017

FİNAL JÜRİSİ

Finalde yarışacak eserler arasından Birincilik-İkincilik-Üçüncülük ödülleri ile Mansiyon

alacak eserlerin seçimi daha önce belirlenmiş olan Final Jürisi tarafından yapılacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM KARŞILIKLI HAKLAR:

 1. Eser sahipleri, eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması

Konusunda ki mali hakları ile; işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan araçlarla her

türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını bir yıl süre ile Antalya Büyükşehir

Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

2 Antalya Büyükşehir Belediyesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve

zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük

değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde

özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun

için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm

bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü

durumlarda gerekli tedbirleri almaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.

 1. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karşılıklı Haklar bölümünde 1. maddede belirtilen

kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, 1 yıl süre ile sınırlı olarak sosyal medya,

basın – yayın, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon ve

her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt

içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

 1. Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına, birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü

kazanan eserlerin bestecilerine birincilik-ikincilik-üçüncülük ödülleri, diğer bestecilere

mansiyon ücreti, ödenir. Bu ücretler, “Finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin mali

hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak

üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses

ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları,

katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme,

satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı

yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım

yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar

yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve Komşu

haklarını, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 1 yıl süreli devrini ” kapsar.

 1. Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin

bestecilerine verilecek ödüller, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte

kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Antalya

Belediyesi’ne ibraz edilir. Ödül paylaşımı söz yazarları ile besteciler arasında %50

paylaşım dışında bir sözleşme var ise bu sözleşme belediyeye ibraz edilmek

mecburiyetindedir. Aksi takdirde belediye söz yazarı ve besteciye %50 oranında ödeme

yapar ve bundan da belediye sorumlu tutulamaz.

 1. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve

yayma haklarını kullanmak istediği takdirde,1 yıl süre ile mali hak sahibi olan Antalya

Belediyesi’nin iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen ödülünün

%25 tutarındaki meblağı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce gösterilecek banka hesabına

yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

 1. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve

Güfte Şairlerinin ulaşım hariç, Antalya’da ki 2 gece konaklama ve ağırlama giderleri (eş ve

çocukların konaklama, ücretleri besteci ve güftecilere aittir.) Antalya Belediyesi Yarışma

Komitesi tarafından karşılanacaktır.

 1. Besteci, “Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Altın Nota TSM Beste (Şarkı) Yarışması –

2017” a gönderdiği eserlerini, yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri,

Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım

siteleri dâhil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı veya yayınlattığı

takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve idari

işlemlerin yapılacağını kabul eder. Bu husus besteci-söz yazarları tarafından imzalanan Ek

Taahhütname ve sözleşme de beyan edilir.

 1. Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden

ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt

edip, “ Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Altın Nota TSM Beste (Şarkı) Yarışması 2017’’

belirten yazılı ve imzalı Ek:1 ile vermek zorundadırlar.

 1. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine

ve şarkı sözü yazarlarına Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak

üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda

yayınlama, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve

kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

11.Yarışmanın Finalist ilk 10 eseri arasında, bir bestecinin en fazla BİR eseri yer

alabilecektir. Eleme Kurulu seçimini bu esasa göre yapar. Gerekirse yedek eserler de

kullanılarak ilk 10 eser belirlenir

Güfte Beste BesteciBesteci̇li̇k Kompozi̇syonBesteci̇li̇k Bestelemek Bestekar Nedir Anlamı Ve Arasındaki Fark Bilgileri Yapısı Formları Nedir Nota Teori Müzik Musiki
Güfte, Beste, Besteci, Besteci̇li̇k, Kompozi̇syon, Besteci̇li̇k, Bestelemek ve Bestekar Nedir Anlamı Ve Arasındaki Fark Bilgileri Yapısı Formları Nedir Nota Teori Müzik Musiki

YARIŞMA TAKVİMİ:

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 16 Ocak 2017 akşamına kadar.

Eleme Kurulu Toplantıları: 08 / 09 Şubat 2017 tarihleri arası.

Eleme Kurulu, en geç 09 Şubat 2017 tarihinde, ödül ve mansiyona değer 10 (on) eseri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bildirilecektir.

Final (CANLI TV YAYINI) : Mart / 2017 (KESİN TARİH SONRA BİLDİRİLECEKTİR)

Final yarışması, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek uygun bir yerde,

halk huzurunda, jüri üyeleriyle, eserleri seslendirecek ses ve saz sanatçılarının da

katılımıyla düzenlenecek ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü bir

kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Yarışmanın yapılacağı tarih, yer ve saat, Mart ayı

içinde belirlenerek ve ilan edilecektir. Final Jürisi değerlendirmelerini canlı yayın sırasında

yapacak, sonuçlar canlı yayın sonunda kamuoyuna sunulacaktır.

SON HÜKÜMLER

 1. Değerlendirme sonucunda yalnız finale kalan eserlere ait zarflar Belediye yetkilileri

tarafından açılacak, diğer eserlere ait kimlik zarfları ise açılmadan Belediye tarafından

imha edilecektir.

 1. Ödül ve mansiyon kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin

bestecilerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

 1. Gönderilen eserler eser sahiplerine iade edilmez.
 2. Yurt dışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece 2 gece konaklama ve

Antalya’da ağırlama giderleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 1. İhtilaf vukuunda ANTALYA MAHKEMELERİ yetkilidir.

CEVAP VER